Martes, Agosto 2, 2011

160/1_#0-1


POOR-GA
Saging_na_saba,tatlo
=P10.MWF,maghapong_m
eryenda.Pag_TTH,suma
n_naman,P10=dalawa.K
apeng_3-in-1_isang_l
inggo.Pag_a-kinse_ka
tapusan,sa_value_mea
l_ng_McDo_magpipista

TRUE-LIE
I_love_you_truly.-Um
amin_ka_hon,sino_si_
Truly?-Sino_bang_Tru
ly?-Kasasabi_mo_lang
,mahal_mo_siya.-Sira
!Ibig_sabihin_nun_"t
otoo".-Ah_ganun,toto
o_pala'ng_balita_ha!